اعضای هیئت والیبال استان قم

اعضای هیئت والیبال استان قم به شرح ذیل :

1- جناب آقای سید ابوالفضل احمدی ، رئیس هیئت
2- جناب آقای مهدی مقدم منش ، نایب رئیس و مشاور عالی
3- جناب آقای محمد مهدی حلوایی ، دبیر هیئت
4- سرکار خانم نسرین رامین ، نایب رئیس بانوان
5- جناب آقای محمد حسن امینی ، مسئول کمیته مربیان
6 جناب آقای کاظمی ، مسئول کمیته آموزش
7- جناب آقای جمالی ، مسئول کمیته داوران
8- جناب آقای دشتی ، مسئول کمیته استعدادیابی آقایان
9- سرکار خانم آراسته ، مسئول کمیته استعدادیابی بانوان
10- جناب آقای حلوایی ، مسئول کمیته ساحلی
11- سرکار خانم سراجی ، مسئول کمیته آموزش بانوان
12 - جناب آقای حمیدرضا علیشاهی ، مسئول روابط عمومی