اعضای هیئت والیبال استان قم

اعضای هیئت والیبال استان قم به شرح ذیل :

1- جناب آقای محمد مهدی حلوایی، رئیس هیئت

2- جناب آقای سیدجواد حسینی نژاد ، نایب رئیس و مشاور عالی
3- جناب آقای سیدجواد حسینی نژاد ، دبیر هیئت
4- سرکار خانم عطفه بیات ، نایب رئیس بانوان
5- جناب آقای مجید مشاعی ، مسئول کمیته مربیان
6 جناب آقای سید روح الله شفیعی ، مسئول کمیته آموزش
7- جناب آقای مصطفی پناهی ، مسئول کمیته داوران
8- جناب آقای ، مسئول کمیته استعدادیابی آقایان
9- سرکار خانم ، مسئول کمیته استعدادیابی بانوان
10- جناب آقای اسماعیل بداقی ، مسئول کمیته ساحلی
11- سرکار خانم ، مسئول کمیته آموزش بانوان
12 - جناب آقای حمیدرضا علیشاهی ، مسئول کمیته روابط عمومی